บริษัท บี.อี.เอส.เอ็นเนอร์ยี่ รีซอสเซส ขอแจ้งการเปลี่ยนโลโก้ของบริษัทอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม เป็นต้นไป

บริษัท บี.อี.เอส.เอ็นเนอร์ยี่ รีซอสเซส ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงโลโก้ของบริษัทอย่างเป็นทางการ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป