Back to BESENERGY.COM

ISO 14001 & ISO 45001 Training at PTTEP Sinphuhorm Khonkaen


ในวันที่ 8 พฤษภาคมที่ผ่านมา มีการจัดการอบรม  ISO 14001 (เรื่องระบบการจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อม) และ ISO 45001 (ระบบการจัดการเรื่องความปลอดภัยและชีวอนามัย) ให้กับพนักงาน เพื่อเรียนรู้หลักการพื้นฐานสำคัญของระบบคุณภาพ การสร้างเอกสารและการนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงาน